{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/11/9 طراح سوال: عظیم‌پور کد سوال: 9711021
مهلت پاسخ: 1397/11/10 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

کدام یک از نهادهای بازار سرمایه مجاز است برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نماید؟ در واقع یکی از مهمترین ویژگی این نهاد برخورداری از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری
گزینه {{2+1}}: کارگزاران پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزاران
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از نهادهای بازار سرمایه مجاز است برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نماید؟ در واقع یکی از مهمترین ویژگی این نهاد برخورداری از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
نهادهای خود تنظیم‌گر
پاسخ صحیح:
نهادهای خود تنظیم‌گر
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از نهادهای بازار سرمایه مجاز است برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نماید؟ در واقع یکی از مهمترین ویژگی این نهاد برخورداری از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نهادهای خود تنظیم‌گر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نهادهای خود تنظیم‌گر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از نهادهای بازار سرمایه مجاز است برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نماید؟ در واقع یکی از مهمترین ویژگی این نهاد برخورداری از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است.

پاسخ شما صحیح است
نهادهای خود تنظیم‌گر
پاسخ شما صحیح است
نهادهای خود تنظیم‌گر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نهادهای خود تنظیم‌گر 0
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت‌های سرمایه‌گذاری 0
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارگزاران 0
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واسطه‌های بازار 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}