{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/11/7 طراح سوال: عظیم پور کد سوال: 9711017
مهلت پاسخ: 1397/11/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از ویژگی های زیر در خصوص اسناد خزانه صحت ندارد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند.
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از ویژگی های زیر در خصوص اسناد خزانه صحت ندارد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
پاسخ صحیح:
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از ویژگی های زیر در خصوص اسناد خزانه صحت ندارد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از ویژگی های زیر در خصوص اسناد خزانه صحت ندارد؟

پاسخ شما صحیح است
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
پاسخ شما صحیح است
سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سررسید این اوراق 270 روز یا کمتر است و توسط شرکت های مالی و موسسات غیر مالی منتشر می شوند. 0
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اسناد جزوی از ابزارهای تنزیل شده به شمار می آیند. 0
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق از ریسک نکول پایین برخوردار است 0
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این نوع اوراق را موسسات سرمایه گذاری که به دنبال سرمایه گذاری موقت و در مکانی مطمئن هستند خریداری می کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}