{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/24 طراح سوال: عظیم پور کد سوال: 9710047
مهلت پاسخ: 1397/10/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری، شرکتی که فعالیت اصلی آن در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار باشد و هر یک از شرکت های این گروه حداکثر 10 درصد منابع خود را در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کنند و قصد اعمال نفوذ در شرکت را هم نداشته باشند مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0