{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/24 طراح سوال: عظیم پور کد سوال: 9710047
مهلت پاسخ: 1397/10/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری، شرکتی که فعالیت اصلی آن در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار باشد و هر یک از شرکت های این گروه حداکثر 10 درصد منابع خود را در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کنند و قصد اعمال نفوذ در شرکت را هم نداشته باشند مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری، شرکتی که فعالیت اصلی آن در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار باشد و هر یک از شرکت های این گروه حداکثر 10 درصد منابع خود را در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کنند و قصد اعمال نفوذ در شرکت را هم نداشته باشند مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
شرکت سرمایه گذاری مالی
پاسخ صحیح:
شرکت سرمایه گذاری مالی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری، شرکتی که فعالیت اصلی آن در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار باشد و هر یک از شرکت های این گروه حداکثر 10 درصد منابع خود را در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کنند و قصد اعمال نفوذ در شرکت را هم نداشته باشند مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت سرمایه گذاری مالی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکت سرمایه گذاری مالی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبقه بندی شرکت های سرمایه گذاری، شرکتی که فعالیت اصلی آن در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار باشد و هر یک از شرکت های این گروه حداکثر 10 درصد منابع خود را در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری کنند و قصد اعمال نفوذ در شرکت را هم نداشته باشند مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است؟

پاسخ شما صحیح است
شرکت سرمایه گذاری مالی
پاسخ شما صحیح است
شرکت سرمایه گذاری مالی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی 0
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت سرمایه گذاری مالی 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری مرکب 0
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت سرمایه گذاری هلدینگ 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}