{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/19 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9710039
مهلت پاسخ: 1397/10/20 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام جمله در خصوص تامین مالی از طریق سود انباشته صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند.
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند.
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تامین مالی از طریق سود انباشته صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
پاسخ صحیح:
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تامین مالی از طریق سود انباشته صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تامین مالی از طریق سود انباشته صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
پاسخ شما صحیح است
متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین مالی در شرکت های کوچک معمولا از طریق سود انباشته صورت می‌گیرد زیرا این شرکت ها عموما به راحتی نمی‌توانند تامین مالی کنند. 0
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: گاهی این امکان وجود دارد که مالکیت و کنترل شرکت با انتشار سهام عادی ، با مشکلاتی مواجه می شود. در این مواقع شرکت به جای انتشار سهام عادی جدید، از طریق سود انباشته اقدام به تامین مالی می کند. 0
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: متاسفانه تامین مالی از طریق نگهداری سود سبب می شود که شرکت ملزم به پرداخت هزینه بهره سنگین و سود سهام ممتاز شود 0
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر تحت شرایطی عوامل خارجی بر قیمت سهام تاثیر گذار باشند، این امر باعث می شود که شرکت انتشار سهام جدید را با تاخیر انجام داده و استفاده از سود انباشته را به عنوان گزینه بهتر در منبع تامین مالی انتخاب کند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}