{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/16 طراح سوال: عظیم پور کد سوال: 9710032
مهلت پاسخ: 1397/10/17 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

بازار سرمایه برای اینکه به سوی یک بازار کامل و کارا هدایت شود میبایست یک سری ویژگی های خاص داشته باشد؛ کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی بازار کارا نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار سرمایه برای اینکه به سوی یک بازار کامل و کارا هدایت شود میبایست یک سری ویژگی های خاص داشته باشد؛ کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی بازار کارا نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
پاسخ صحیح:
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار سرمایه برای اینکه به سوی یک بازار کامل و کارا هدایت شود میبایست یک سری ویژگی های خاص داشته باشد؛ کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی بازار کارا نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

بازار سرمایه برای اینکه به سوی یک بازار کامل و کارا هدایت شود میبایست یک سری ویژگی های خاص داشته باشد؛ کدامیک از گزینه های زیر از ویژگی بازار کارا نیست؟

پاسخ شما صحیح است
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
پاسخ شما صحیح است
کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 0
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کوچک بودن فعالان بازار و توانایی در تاثیرگذاری بر بازار 0
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا 0
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عدم وجود اختلاف زیاد بین قیمت جاری و قیمت واقعی سهام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}