{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/16 طراح سوال: احمدی کد سوال: 9710031
مهلت پاسخ: 1397/10/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

نسبت جاری یک شرکت برابر با 2 است و شرکت از محل وجوه نقد برای بازپرداخت تعهدات مربوط به بدهی های با سر رسید کمتر از یک سال استفاده می کند. این فعالیت چه تاثیری بر روی نسبت جاری شرکت و نسبت گردش دارایی های آن به ترتیب (از راست به چپ ) دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت جاری یک شرکت برابر با 2 است و شرکت از محل وجوه نقد برای بازپرداخت تعهدات مربوط به بدهی های با سر رسید کمتر از یک سال استفاده می کند. این فعالیت چه تاثیری بر روی نسبت جاری شرکت و نسبت گردش دارایی های آن به ترتیب (از راست به چپ ) دارد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش- افزایش
پاسخ صحیح:
افزایش- افزایش
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

                                    ( بدهیهای جاری/دارائیهای جاری)=بدهی جاری

به دلیل اینکه نسبت جاری بیش از یک است پرداخت بدهی جاری به صورت نقدر باعث افزایش نسبت جاری خواهد شد.

 

                                                             ( میانگین دارایی ها/درآمد)=گردش دارایی ها

 

پرداخت بدهی ها باعث کاهش دارایی ها می شود. پس گردش دارایی ها افزایش خواهد یافت.

در نتیجه گرینه1 صحیح است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت جاری یک شرکت برابر با 2 است و شرکت از محل وجوه نقد برای بازپرداخت تعهدات مربوط به بدهی های با سر رسید کمتر از یک سال استفاده می کند. این فعالیت چه تاثیری بر روی نسبت جاری شرکت و نسبت گردش دارایی های آن به ترتیب (از راست به چپ ) دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش- افزایش
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش- افزایش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0
پاسخ تشریحی :

                                    ( بدهیهای جاری/دارائیهای جاری)=بدهی جاری

به دلیل اینکه نسبت جاری بیش از یک است پرداخت بدهی جاری به صورت نقدر باعث افزایش نسبت جاری خواهد شد.

 

                                                             ( میانگین دارایی ها/درآمد)=گردش دارایی ها

 

پرداخت بدهی ها باعث کاهش دارایی ها می شود. پس گردش دارایی ها افزایش خواهد یافت.

در نتیجه گرینه1 صحیح است.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نسبت جاری یک شرکت برابر با 2 است و شرکت از محل وجوه نقد برای بازپرداخت تعهدات مربوط به بدهی های با سر رسید کمتر از یک سال استفاده می کند. این فعالیت چه تاثیری بر روی نسبت جاری شرکت و نسبت گردش دارایی های آن به ترتیب (از راست به چپ ) دارد؟

پاسخ شما صحیح است
افزایش- افزایش
پاسخ شما صحیح است
افزایش- افزایش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش- افزایش 0
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش- کاهش 0
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش- افزایش 0
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش- کاهش 0
پاسخ تشریحی :

                                    ( بدهیهای جاری/دارائیهای جاری)=بدهی جاری

به دلیل اینکه نسبت جاری بیش از یک است پرداخت بدهی جاری به صورت نقدر باعث افزایش نسبت جاری خواهد شد.

 

                                                             ( میانگین دارایی ها/درآمد)=گردش دارایی ها

 

پرداخت بدهی ها باعث کاهش دارایی ها می شود. پس گردش دارایی ها افزایش خواهد یافت.

در نتیجه گرینه1 صحیح است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}