{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/15 طراح سوال: خاتمی کد سوال: 9710030
مهلت پاسخ: 1397/10/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از تعاریف زیر به اشتباه شرح داده شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است.
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از تعاریف زیر به اشتباه شرح داده شده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
پاسخ صحیح:
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

جواب گزینه 4 است به این علت که تعریف شرح داده شده مرتبط با حقوق صاحبان سهام است.

           حقوق صاحبان سهام + بدهی = دارایی

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از تعاریف زیر به اشتباه شرح داده شده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0
پاسخ تشریحی :

جواب گزینه 4 است به این علت که تعریف شرح داده شده مرتبط با حقوق صاحبان سهام است.

           حقوق صاحبان سهام + بدهی = دارایی

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از تعاریف زیر به اشتباه شرح داده شده است؟

پاسخ شما صحیح است
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
پاسخ شما صحیح است
کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صرف سهام : مبلغی است مازاد بر ارزش اسمی سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است. 0
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام شناور : آن بخش از سهام غیر مدیریتی که مالکیت آن در اختیار عموم مردم در بازار سرمایه است 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی : میانگین موزون تمام معاملات یک روز یک نماد 0
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسر سهام : دارایی های شرکت پس از کسر بدهی هایش 0
پاسخ تشریحی :

جواب گزینه 4 است به این علت که تعریف شرح داده شده مرتبط با حقوق صاحبان سهام است.

           حقوق صاحبان سهام + بدهی = دارایی

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}