{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/10 طراح سوال: حمید صفری کد سوال: 9710021
مهلت پاسخ: 1397/10/11 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا باید حداقل چند درصد از ارزش کل دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی سکه اختصاص دهند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 30 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 30
گزینه {{1+1}}: 50 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 50
گزینه {{2+1}}: 70 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 70
گزینه {{3+1}}: 90 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 90
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا باید حداقل چند درصد از ارزش کل دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی سکه اختصاص دهند؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
70
پاسخ صحیح:
70
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 30 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 50 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 70 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 90 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا باید حداقل چند درصد از ارزش کل دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی سکه اختصاص دهند؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
70
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
70
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 30 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 30 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 30 0
گزینه {{1+1}}: 50 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 50 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 50 0
گزینه {{2+1}}: 70 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 70 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 70 0
گزینه {{3+1}}: 90 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 90 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 90 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا باید حداقل چند درصد از ارزش کل دارایی خود را به گواهی سپرده کالایی سکه اختصاص دهند؟

پاسخ شما صحیح است
70
پاسخ شما صحیح است
70
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 30 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 30 0
گزینه {{1+1}}: 50 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 50 0
گزینه {{2+1}}: 70 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 70 0
گزینه {{3+1}}: 90 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 90 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}