{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/8 طراح سوال: رضا حق کردار کد سوال: 9710018
مهلت پاسخ: 1397/10/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

انواع صندوق های سرمایه گذاری
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است.
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد.
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد.
انواع صندوق های سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0 پاسخ صحیح
انواع صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0
این سوال لغو شده است.

انواع صندوق های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله نیست؟

پاسخ شما صحیح است
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
پاسخ شما صحیح است
قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معامله آن‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در بورس اوراق بهادار است. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت بازار واحد این نوع صندوق‌ها می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن باشد. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت واحدهای این نوع از صندوق‌ها یک بار و در پایان روز کاری اعلام می شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت واحدهای صندوق‌های بورسی به صورت لحظه‌ای در طول روز نوسان دارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}