{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/8 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9710017
مهلت پاسخ: 1397/10/9 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران
سوال :

قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران با نماد وبصادر در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 214189
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 214189
سوال :

قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران با نماد وبصادر در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1320
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1320
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 6.78 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 3.82 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 5.35 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 10.11 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 41.27 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 214189
سوال :

قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران با نماد وبصادر در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1320
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1320
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 6.78 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 6.78 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 6.78
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 3.82 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 3.82 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 3.82
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 3.56 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 3.56
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 5.35 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 5.35 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 5.35
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 10.11 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 10.11 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 10.11
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 41.27 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 41.27 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 41.27
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 214189
سوال :

قیمت پایانی سهام بانك صادرات ايران با نماد وبصادر در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1320
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1320
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 6.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1320 0
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 3.82 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1261 تا 1320 0
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 3.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1201 تا 1260 0
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 5.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1200 0
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 10.11 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1080 تا 1140 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 41.27 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1080 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}