{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/8 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9710016
مهلت پاسخ: 1397/10/9 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس‌ خودرو‌
سوال :

قیمت پایانی سهام پارس‌ خودرو‌ با نماد خپارس در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)

‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209224
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس‌ خودرو‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209224
سوال :

قیمت پایانی سهام پارس‌ خودرو‌ با نماد خپارس در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)

‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
931 تا 980
پاسخ صحیح:
931 تا 980
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 10.01 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 7.05 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 3.74 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 3.07 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 8.19 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 23.48 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس‌ خودرو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209224
سوال :

قیمت پایانی سهام پارس‌ خودرو‌ با نماد خپارس در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)

‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
931 تا 980
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
931 تا 980
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 10.01 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 10.01 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 10.01
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 7.05 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 7.05 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 7.05
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 3.74 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 3.74 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 3.74
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 3.07 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 3.07 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 3.07
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 8.19 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 8.19 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 8.19
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 23.48 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 23.48 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 23.48
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پارس‌ خودرو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209224
سوال :

قیمت پایانی سهام پارس‌ خودرو‌ با نماد خپارس در پایان معاملات چهار شنبه 12 دی در کدام بازه قرار می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)

‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
931 تا 980
پاسخ شما صحیح است
931 تا 980
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 10.01 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1080 0
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 7.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1031 تا 1080 0
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 3.74 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 981 تا 1030 0
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 3.07 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 931 تا 980 0
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 8.19 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 880 تا 930 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 23.48 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 880 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}