{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/5 طراح سوال: کامران کد سوال: 9710014
مهلت پاسخ: 1397/10/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص نماد شرکت زرین معدن آسیا نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد.
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد.
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص نماد شرکت زرین معدن آسیا نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
پاسخ صحیح:
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شرکت زرین معدن آسیا محصولات صادراتی هم دارد، از این رو نرخ تسعیر ارز فاکتوری تاثیرگذار برای شرکت محسوب می‌شود.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص نماد شرکت زرین معدن آسیا نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0
پاسخ تشریحی :

شرکت زرین معدن آسیا محصولات صادراتی هم دارد، از این رو نرخ تسعیر ارز فاکتوری تاثیرگذار برای شرکت محسوب می‌شود.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص نماد شرکت زرین معدن آسیا نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
پاسخ شما صحیح است
از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: این شرکت در زیرگروه فلزات گرانبهای غیرآهنی قرار دارد. 0
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این شرکت خود دارای معدن نبوده و باتوجه به اینکه خاک معدن خود را از شرکت های دولتی تهیه میکند، ممکن است در اثر افزایش رقبا سهمیه آن کاهش یابد. 0
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجایی که فروش شرکت منحصرا به صورت داخلی انجام میگیرد، نرخ تسعیر ارز در فروش شرکت تاثیرگذار نیست. 0
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این شرکت کنستانتره روی، در فروش نقش اصلی را بازی میکند. 0
پاسخ تشریحی :

شرکت زرین معدن آسیا محصولات صادراتی هم دارد، از این رو نرخ تسعیر ارز فاکتوری تاثیرگذار برای شرکت محسوب می‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}