{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/10/4 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9710012
مهلت پاسخ: 1397/10/5 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت های مالی ، از ابتدا تا انتهای آبان ماه ، کدام یک از شرکت های زیر فروش شیر بیشترین وزن بودجه فروش را در اختیار دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تلیسه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تلیسه
گزینه {{1+1}}: زپارس پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زپارس
گزینه {{2+1}}: زقیام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زقیام
گزینه {{3+1}}: زمگسا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمگسا
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی ، از ابتدا تا انتهای آبان ماه ، کدام یک از شرکت های زیر فروش شیر بیشترین وزن بودجه فروش را در اختیار دارد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
زپارس
پاسخ صحیح:
زپارس
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زپارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زقیام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

کل فروش آبان ماه زپارس = 27362 میلیون ریال

فروش آبان ماه شیر = 24807

درصد فروش شیر از کل فروش = 89.7%

قابل ذکر هست در صورت سوال به بیشترین میزان تولید شیر اشاره نشده است.

منظور سوال این است که از کل فروش شرکت چه میزان به شیر اختصاص دارد.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی ، از ابتدا تا انتهای آبان ماه ، کدام یک از شرکت های زیر فروش شیر بیشترین وزن بودجه فروش را در اختیار دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
زپارس
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
زپارس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0
گزینه {{1+1}}: زپارس 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زپارس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زپارس 0
گزینه {{2+1}}: زقیام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زقیام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زقیام 0
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0
پاسخ تشریحی :

کل فروش آبان ماه زپارس = 27362 میلیون ریال

فروش آبان ماه شیر = 24807

درصد فروش شیر از کل فروش = 89.7%

قابل ذکر هست در صورت سوال به بیشترین میزان تولید شیر اشاره نشده است.

منظور سوال این است که از کل فروش شرکت چه میزان به شیر اختصاص دارد.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت های مالی ، از ابتدا تا انتهای آبان ماه ، کدام یک از شرکت های زیر فروش شیر بیشترین وزن بودجه فروش را در اختیار دارد؟

پاسخ شما صحیح است
زپارس
پاسخ شما صحیح است
زپارس
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تلیسه 0
گزینه {{1+1}}: زپارس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زپارس 0
گزینه {{2+1}}: زقیام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زقیام 0
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمگسا 0
پاسخ تشریحی :

کل فروش آبان ماه زپارس = 27362 میلیون ریال

فروش آبان ماه شیر = 24807

درصد فروش شیر از کل فروش = 89.7%

قابل ذکر هست در صورت سوال به بیشترین میزان تولید شیر اشاره نشده است.

منظور سوال این است که از کل فروش شرکت چه میزان به شیر اختصاص دارد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}