{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/9/28 طراح سوال: کامران کد سوال: 9709048
مهلت پاسخ: 1397/9/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلایل فنی حذف می گردد.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص نماد ومعادن نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند.
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است.
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد.
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است.
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلایل فنی حذف می گردد.

دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص نماد ومعادن نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلایل فنی حذف می گردد.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص نماد ومعادن نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلایل فنی حذف می گردد.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص نماد ومعادن نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت توسعه معادن و فلزات اغلب در شرکت‌های تولید کننده محصولات فلزی و کانی های فلزی سرمایه گذاری می کند. 0
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اغلب سرمایه گذاری ها در پرتفوی ومعادن شامل شرکت های فرابورسی است. 0
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ، حدود 8% از سهام ومعادن را در اختیار دارد. 0
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فولاد مبارکه اصفهان سهامدار عمده ومعادن است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}