{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/9/25 طراح سوال: کامران کد سوال: 9709041
مهلت پاسخ: 1397/9/26 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
پاسخ صحیح:
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
پاسخ شما صحیح است
به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمتی را که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد، قیمت پایانی می‌گویند 0
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر قیمت ثبت شده دارایی‌های یک موسسه در دفاتر مالی، ملاک قیمت‌گذاری قرار بگیرد، به آن قیمت ذاتی می‌گویند 0
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به قیمتی که بر اساس جریانات نقدی آتی شرکت، مکانیزم عرضه و تقاضا، دارایی‌های موسسه و ... تعیین می‌گردد، قیمت ذاتی می‌گویند 0
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به قیمتی که معیار تعیین دامنه نوسان فردای آن سهم قرار می‌گیرد، قیمت بازار می‌گویند 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}