{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/9/11 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9709017
مهلت پاسخ: 1397/9/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

..... عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دارایی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارایی
گزینه {{1+1}}: بدهی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بدهی
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام
گزینه {{3+1}}: سود خالص پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود خالص
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

..... عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حقوق صاحبان سهام
پاسخ صحیح:
حقوق صاحبان سهام
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: دارایی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدهی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

..... عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حقوق صاحبان سهام
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حقوق صاحبان سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارایی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارایی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارایی 0
گزینه {{1+1}}: بدهی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بدهی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدهی 0
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

..... عبارت از باقیمانده‌ای است که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.

پاسخ شما صحیح است
حقوق صاحبان سهام
پاسخ شما صحیح است
حقوق صاحبان سهام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارایی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارایی 0
گزینه {{1+1}}: بدهی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بدهی 0
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حقوق صاحبان سهام 0
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود خالص 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}