{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/9/10 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9709014
مهلت پاسخ: 1397/9/11 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی کوثر
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت داروسازي‌ كوثر با نماد دکوثر در پایان معاملات چهارشنبه14 آذر در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 73
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 198696
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی کوثر
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 73
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 198696
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت داروسازي‌ كوثر با نماد دکوثر در پایان معاملات چهارشنبه14 آذر در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1650
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1650
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 11.71 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 7.81 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 4.29 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 5.77 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 6.63 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی کوثر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 73
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 198696
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت داروسازي‌ كوثر با نماد دکوثر در پایان معاملات چهارشنبه14 آذر در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1650
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1650
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 11.71 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 11.71 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 11.71
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 7.81 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 7.81 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 7.81
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 4.37 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 4.37 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 4.37
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 4.29 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 4.29 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 4.29
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 5.77 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 5.77 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 5.77
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 6.63 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 6.63 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 6.63
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی کوثر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 73
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 198696
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت داروسازي‌ كوثر با نماد دکوثر در پایان معاملات چهارشنبه14 آذر در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1650
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1650
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 11.71 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1650 0
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 7.81 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1601 - 1650 0
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 4.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1551 - 1600 0
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 4.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1501 - 1550 0
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 5.77 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1450 - 1500 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 6.63 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1450 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}