{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/28 طراح سوال: سید امیرانصاری کد سوال: 9708065
مهلت پاسخ: 1397/8/29 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 30 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209214
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ومعادن پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ومعادن
گزینه {{1+1}}: کهمدا پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کهمدا
گزینه {{2+1}}: فنوال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فنوال
گزینه {{3+1}}: خزامیا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خزامیا
گزینه {{4+1}}: هیچکدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209214
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 30 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
کهمدا
پاسخ صحیح:
کهمدا
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ومعادن 5.14 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کهمدا 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فنوال 2.49 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خزامیا 9.04 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 23.66 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209214
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 30 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کهمدا
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کهمدا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ومعادن 5.14 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ومعادن 5.14 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ومعادن 5.14
گزینه {{1+1}}: کهمدا 4.00 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کهمدا 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کهمدا 4.00
گزینه {{2+1}}: فنوال 2.49 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فنوال 2.49 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فنوال 2.49
گزینه {{3+1}}: خزامیا 9.04 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خزامیا 9.04 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خزامیا 9.04
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 23.66 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 23.66 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 23.66
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 209214
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 30 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
کهمدا
پاسخ شما صحیح است
کهمدا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ومعادن 5.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ومعادن 0
گزینه {{1+1}}: کهمدا 4.00 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کهمدا 0
گزینه {{2+1}}: فنوال 2.49 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فنوال 0
گزینه {{3+1}}: خزامیا 9.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خزامیا 0
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 23.66 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}