{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/28 طراح سوال: عظیم پور کد سوال: 9708064
مهلت پاسخ: 1397/8/29 - تا ساعت 14:00
200 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزوی از مزایای شرکت‌ها در بورس است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود.
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزوی از مزایای شرکت‌ها در بورس است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزوی از مزایای شرکت‌ها در بورس است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزوی از مزایای شرکت‌ها در بورس است؟

پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت‌های بورسی که در بورس پذیرفته شده اند از معافیت مالیاتی 5 درصدی برخوردار خواهند بود. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت ها برای ورود به بورس می بایست شرایط خاصی را داشته باشند همچون سودده بودن و برخورداری از سرمایه حداقل 5000 میلیارد ریال 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه و تامین مالی در این شرکت‌ها آسان‌تر از سایر شرکت‌ها صورت می‌گیرد 0
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: این شرکت‌ها قبل از پذیرش در بورس می بایست حداقل 5 سال سابقه فعالیت داشته باشند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}