{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/28 طراح سوال: رضا حق کردار کد سوال: 9708063
مهلت پاسخ: 1397/8/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هایی است که متوجه سرمایه‌گذار میباشد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
سبدگردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هایی است که متوجه سرمایه‌گذار میباشد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هایی است که متوجه سرمایه‌گذار میباشد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو هزینه هایی است که متوجه سرمایه‌گذار میباشد؟

پاسخ شما صحیح است
همه موارد
پاسخ شما صحیح است
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کارمزد سبدگردان براي فروش دارایی ها پس از خاتمه‌ ي قرارداد 0
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کارمزد انجام معاملات دارایی هاي سبد 0
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مالیات فروش و نقل و انتقال دارایی هاي سبد اختصاصی 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}