{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/26 طراح سوال: سیدامیرانصاری کد سوال: 9708058
مهلت پاسخ: 1397/8/27 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 28 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 124
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 195112
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اپرداز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اپرداز
گزینه {{1+1}}: رتکو پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: رتکو
گزینه {{2+1}}: آپ پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: آپ
گزینه {{3+1}}: ونفت پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ونفت
گزینه {{4+1}}: هیچکدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 124
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 195112
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 28 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
آپ
پاسخ صحیح:
آپ
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اپرداز 3.32 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: رتکو 7.82 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: آپ 4.14 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ونفت 3.45 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 25.50 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 124
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 195112
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 28 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
آپ
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
آپ
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اپرداز 3.32 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اپرداز 3.32 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اپرداز 3.32
گزینه {{1+1}}: رتکو 7.82 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: رتکو 7.82 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: رتکو 7.82
گزینه {{2+1}}: آپ 4.14 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: آپ 4.14 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: آپ 4.14
گزینه {{3+1}}: ونفت 3.45 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ونفت 3.45 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ونفت 3.45
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 25.50 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 25.50 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 25.50
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 124
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 195112
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 28 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
آپ
پاسخ شما صحیح است
آپ
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اپرداز 3.32 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اپرداز 0
گزینه {{1+1}}: رتکو 7.82 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: رتکو 0
گزینه {{2+1}}: آپ 4.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: آپ 0
گزینه {{3+1}}: ونفت 3.45 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ونفت 0
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 25.50 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}