{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/21 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9708045
مهلت پاسخ: 1397/8/22 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 23 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 216209
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وبصادر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وبصادر
گزینه {{1+1}}: خاذین پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خاذین
گزینه {{2+1}}: شاوان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاوان
گزینه {{3+1}}: کرازی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کرازی
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 216209
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 23 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
خاذین
پاسخ صحیح:
خاذین
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: وبصادر 4.99 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خاذین 3.47 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاوان 5.56 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرازی 3.96 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.73 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 216209
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 23 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خاذین
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خاذین
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وبصادر 4.99 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وبصادر 4.99 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وبصادر 4.99
گزینه {{1+1}}: خاذین 3.47 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خاذین 3.47 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خاذین 3.47
گزینه {{2+1}}: شاوان 5.56 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شاوان 5.56 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاوان 5.56
گزینه {{3+1}}: کرازی 3.96 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کرازی 3.96 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرازی 3.96
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.73 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.73 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.73
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 216209
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 23 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
خاذین
پاسخ شما صحیح است
خاذین
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وبصادر 4.99 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وبصادر 0
گزینه {{1+1}}: خاذین 3.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خاذین 0
گزینه {{2+1}}: شاوان 5.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شاوان 0
گزینه {{3+1}}: کرازی 3.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرازی 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.73 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}