{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/20 طراح سوال: رضا حق کردار کد سوال: 9708040
مهلت پاسخ: 1397/8/21 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
سوال :

در صورتی که سود سبدگردانی رسمی به اندازه سود بانکی باشد، چه میزان از سود کسب شده به سبدگردان رسمی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
سبدگردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که سود سبدگردانی رسمی به اندازه سود بانکی باشد، چه میزان از سود کسب شده به سبدگردان رسمی تعلق می‌گیرد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
پاسخ صحیح:
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0 پاسخ صحیح
سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که سود سبدگردانی رسمی به اندازه سود بانکی باشد، چه میزان از سود کسب شده به سبدگردان رسمی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که سود سبدگردانی رسمی به اندازه سود بانکی باشد، چه میزان از سود کسب شده به سبدگردان رسمی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ شما صحیح است
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
پاسخ شما صحیح است
سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10 درصد از سود 0
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15 درصد از سود 0
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 20 درصد از سود 0
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سودی به سبدگردان تعلق نمی‌گیرد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}