{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/20 طراح سوال: سیدامیر انصاری کد سوال: 9708038
مهلت پاسخ: 1397/8/20 - تا ساعت 11:00
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 21 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 67938
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تاپیکو پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تاپیکو
گزینه {{1+1}}: فاراک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فاراک
گزینه {{2+1}}: های‌وب پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: های‌وب
گزینه {{3+1}}: ولساپا پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ولساپا
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 67938
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 21 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
های‌وب
پاسخ صحیح:
های‌وب
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 14.00 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 13.17 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: های‌وب 1.52 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ولساپا 11.32 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 9.50 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 67938
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 21 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
های‌وب
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
های‌وب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 14.00 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 14.00 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 14.00
گزینه {{1+1}}: فاراک 13.17 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فاراک 13.17 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 13.17
گزینه {{2+1}}: های‌وب 1.52 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: های‌وب 1.52 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: های‌وب 1.52
گزینه {{3+1}}: ولساپا 11.32 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ولساپا 11.32 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ولساپا 11.32
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 9.50 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 9.50 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 9.50
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 126
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 67938
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 21 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
های‌وب
پاسخ شما صحیح است
های‌وب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 14.00 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تاپیکو 0
گزینه {{1+1}}: فاراک 13.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فاراک 0
گزینه {{2+1}}: های‌وب 1.52 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: های‌وب 0
گزینه {{3+1}}: ولساپا 11.32 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ولساپا 0
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 9.50 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}