{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/19 طراح سوال: حمید صفری کد سوال: 9708033
مهلت پاسخ: 1397/8/20 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش‌بینی قیمت پایانی سهام صنعتی بهپاک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 170912
سوال :

قیمت پایانی سهام صنعتی بهپاک با نماد بهپاک در پایان معاملات چهارشنبه 23آبان در کدام بازه قرار می‌گیرد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5720 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5720
گزینه {{1+1}}: از 5471 تا 5720