{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/14 طراح سوال: سیدامیر انصاری کد سوال: 9708029
مهلت پاسخ: 1397/8/15 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی سه‌شنبه مورخ 15 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 128
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203114
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شپنا پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شپنا
گزینه {{1+1}}: فولاد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فولاد
گزینه {{2+1}}: زاگرس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زاگرس
گزینه {{3+1}}: دکوثر پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دکوثر
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 128
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203114
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی سه‌شنبه مورخ 15 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
شپنا
پاسخ صحیح:
شپنا
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: شپنا 4.39 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فولاد 7.22 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زاگرس 4.10 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دکوثر 2.57 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 128
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203114
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی سه‌شنبه مورخ 15 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شپنا
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شپنا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شپنا 4.39 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شپنا 4.39 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شپنا 4.39
گزینه {{1+1}}: فولاد 7.22 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فولاد 7.22 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فولاد 7.22
گزینه {{2+1}}: زاگرس 4.10 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زاگرس 4.10 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زاگرس 4.10
گزینه {{3+1}}: دکوثر 2.57 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دکوثر 2.57 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دکوثر 2.57
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 128
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 203114
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی سه‌شنبه مورخ 15 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
شپنا
پاسخ شما صحیح است
شپنا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شپنا 4.39 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شپنا 0
گزینه {{1+1}}: فولاد 7.22 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فولاد 0
گزینه {{2+1}}: زاگرس 4.10 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زاگرس 0
گزینه {{3+1}}: دکوثر 2.57 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دکوثر 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}