{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/14 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9708028
مهلت پاسخ: 1397/8/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به مفاهیم موجود در بازار سرمایه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند.
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مفاهیم موجود در بازار سرمایه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
پاسخ صحیح:
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مفاهیم موجود در بازار سرمایه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مفاهیم موجود در بازار سرمایه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
پاسخ شما صحیح است
به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به کل سودی که پس از محاسبه سود خالص شرکت (کسر هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از مبلغ فروش) به دست می آید و بر تعداد سهامداران تقسیم می شودDPS می گویند. 0
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معیار تعیین دامنه نوسان روز معاملاتی بعد یک سهم میانگین موزون قیمت آخرین معامله آن سهم در روز معاملاتی قبل است 0
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به ما به التفاوت قیمت اسمی و قیمت ذاتی یک سهم صرف سهام گفته می‌ 0
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به میزان سهامی که اگر در یک روز و در یک نماد معامله گردد، آن نماد می تواند به اندازه حداکثر میزان نوسان خود افزایش یا کاهش یابد، حجم مبنا گویند 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}