{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/14 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9708027
مهلت پاسخ: 1397/8/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص ارزش جایگزینی نادرست است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود.
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است.
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است.
ارزش جایگزینی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص ارزش جایگزینی نادرست است؟

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
پاسخ صحیح:
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0 پاسخ صحیح
ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص ارزش جایگزینی نادرست است؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص ارزش جایگزینی نادرست است؟

 

پاسخ شما صحیح است
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
پاسخ شما صحیح است
واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش ارزش دارایی در ترازنامه به میزان ارزش جایگزینی خالص در تاریخ ترازنامه نمایش داده می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش جایگزینی سود شامل سود عملیاتی و سود حاصل از نگه داری دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واحد پول دارایی می تواند ثابت در نظر گرفته نشود. 0
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش ارزش جایگزینی سود حاصل از دارایی می تواند تحقق یافته و تحقق نیافته باشد که سود تحقق نیافته مربوط به اقلامی است که هنوز در اختیار سازمان است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}