{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/12 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9708024
مهلت پاسخ: 1397/8/13 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 187133
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سمگا پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سمگا
گزینه {{1+1}}: ثنوسا پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ثنوسا
گزینه {{2+1}}: کسرا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کسرا
گزینه {{3+1}}: پدرخش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پدرخش
گزینه {{4+1}}: هیچکدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 187133
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ثنوسا
پاسخ صحیح:
ثنوسا
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سمگا 3.62 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 2.83 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسرا 5.05 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پدرخش 8.58 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 18.11 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 187133
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ثنوسا
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ثنوسا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سمگا 3.62 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سمگا 3.62 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سمگا 3.62
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 2.83 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 2.83 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 2.83
گزینه {{2+1}}: کسرا 5.05 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کسرا 5.05 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسرا 5.05
گزینه {{3+1}}: پدرخش 8.58 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پدرخش 8.58 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پدرخش 8.58
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 18.11 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 18.11 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 18.11
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 187133
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 14 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

 

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
ثنوسا
پاسخ شما صحیح است
ثنوسا
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سمگا 3.62 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سمگا 0
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 2.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ثنوسا 0
گزینه {{2+1}}: کسرا 5.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کسرا 0
گزینه {{3+1}}: پدرخش 8.58 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پدرخش 0
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 18.11 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچکدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}