{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/7 طراح سوال: سیدامیر انصاری کد سوال: 9708017
مهلت پاسخ: 1397/8/9 - تا ساعت 08:30
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 9 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 120
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 238663
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ذوب پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ذوب
گزینه {{1+1}}: وتجارت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وتجارت
گزینه {{2+1}}: شکربن پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شکربن
گزینه {{3+1}}: ریشمک پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ریشمک
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 120
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 238663
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 9 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
شکربن
پاسخ صحیح:
شکربن
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ذوب 6.14 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وتجارت 2.86 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 5.44 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ریشمک 4.47 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.43 پاسخ صحیح
مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 120
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 238663
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 9 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شکربن
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شکربن
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ذوب 6.14 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ذوب 6.14 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ذوب 6.14
گزینه {{1+1}}: وتجارت 2.86 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وتجارت 2.86 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وتجارت 2.86
گزینه {{2+1}}: شکربن 5.44 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شکربن 5.44 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 5.44
گزینه {{3+1}}: ریشمک 4.47 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ریشمک 4.47 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ریشمک 4.47
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.43 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.43 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.43
این سوال لغو شده است.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 120
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 238663
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در پابان جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 9 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌

"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

پاسخ شما صحیح است
شکربن
پاسخ شما صحیح است
شکربن
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ذوب 6.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ذوب 0
گزینه {{1+1}}: وتجارت 2.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وتجارت 0
گزینه {{2+1}}: شکربن 5.44 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شکربن 0
گزینه {{3+1}}: ریشمک 4.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ریشمک 0
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 12.43 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: هیچ‌کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}