{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/7 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9708016
مهلت پاسخ: 1397/8/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم خرید پله‌ای
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص خرید پله‌ای صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است.
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند.
مفهوم خرید پله‌ای
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص خرید پله‌ای صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
پاسخ صحیح:
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0 پاسخ صحیح
مفهوم خرید پله‌ای
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص خرید پله‌ای صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم خرید پله‌ای
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص خرید پله‌ای صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
پاسخ شما صحیح است
سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: استراتژی کاهش میانگین خرید، در زمانی که کاهش قیمت به علت ترس کاذب و بیش ازاندازه بازار رخ می‌دهد، استراتژی مناسب است. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذارانی که استراتژی کاهش قیمت رو در پیش می‌گیرند، همسو با روند بازار حرکت می‌کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از استراتژی خرید پله ای استفاده می‌کنند، قیمت کمتر نماد را به منزله اعمال تخفیف می‌بینند 0
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: استراتژی کاهش قیمت خرید اغلب برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت مناسب بوده و افرادی که دید کوتاه مدت در سرمایه گذاری دارند، اغلب این روش را سودده نمی‌بینند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}