{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/8/5 طراح سوال: سیدامیر انصاری کد سوال: 9708007
مهلت پاسخ: 1397/8/5 - تا ساعت 10:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل مشکلات نرم افزاری در هسته معاملات بورس و ابطال برخی از معاملات نماد "هرمز"، لغو می گردد.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر تا پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 7 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌
"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 114
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 25180
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هرمز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرمز
گزینه {{1+1}}: پکرمان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پکرمان
گزینه {{2+1}}: شپنا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شپنا
گزینه {{3+1}}: وبملت پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وبملت
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل مشکلات نرم افزاری در هسته معاملات بورس و ابطال برخی از معاملات نماد "هرمز"، لغو می گردد.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 114
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 25180
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر تا پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 7 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌
"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هرمز 2.23 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پکرمان 6.46 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شپنا 4.93 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 5.12 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل مشکلات نرم افزاری در هسته معاملات بورس و ابطال برخی از معاملات نماد "هرمز"، لغو می گردد.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 114
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 25180
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر تا پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 7 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌
"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرمز 2.23 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرمز 2.23 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرمز 2.23
گزینه {{1+1}}: پکرمان 6.46 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پکرمان 6.46 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پکرمان 6.46
گزینه {{2+1}}: شپنا 4.93 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شپنا 4.93 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شپنا 4.93
گزینه {{3+1}}: وبملت 5.12 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وبملت 5.12 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 5.12
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل مشکلات نرم افزاری در هسته معاملات بورس و ابطال برخی از معاملات نماد "هرمز"، لغو می گردد.

مسابقات ویژه تورنمنت آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 200
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 114
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 25180
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر تا پابان جلسه معاملاتی دوشنبه مورخ 7 آبان 97 بیشترین بازدهی مثبت را بر اساس قیمت پایانی کسب خواهد کرد؟‌
"توقف‌های سهام که مرتبط با رشد و افت ۲۰ یا ۵۰ درصدی و یا انتشار اطلاعات با اهمیت الف و ب هست باید در پیش‌بینی‌های شما لحاظ شود و در صورتی که سهمی به دلیل رشد یا افت قیمت مطابق قوانین بورس بسته شود و تا انتهای بازه تعیین شده بازگشایی نشود، میزان بازدهی تا قبل از بسته شدن نماد ملاک قرار خواهد گرفت."

 

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرمز 2.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرمز 0
گزینه {{1+1}}: پکرمان 6.46 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پکرمان 0
گزینه {{2+1}}: شپنا 4.93 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شپنا 0
گزینه {{3+1}}: وبملت 5.12 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وبملت 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}