{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/29 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9707050
مهلت پاسخ: 1397/7/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تغییر کارگزار ناظر
سوال :

کدام جمله در خصوص تغییر کارگزار ناظر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد.
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد.
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
تغییر کارگزار ناظر
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تغییر کارگزار ناظر صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
پاسخ صحیح:
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
تغییر کارگزار ناظر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تغییر کارگزار ناظر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0
این سوال لغو شده است.

تغییر کارگزار ناظر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در خصوص تغییر کارگزار ناظر صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
پاسخ شما صحیح است
سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهمی را که در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید آن در کارگزاری ب نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق تقدم سهم که در اثر افزایش سرمایه در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه که در پرتفو اضافه شده است، برای فروش نیاز به انتقال ناظر ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهمی را که سال گذشته در کارگزاری الف داشته ایم و همه دارایی خود را فروخته ایم، با خرید مجدد آن در کارگزاری الف، نیاز به انتقال ناظر وجود ندارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}