{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/28 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9707049
مهلت پاسخ: 1397/7/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم ارزش دفتری
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر درخصوص ارزش دفتری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد.
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند.
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست.
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
مفهوم ارزش دفتری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر درخصوص ارزش دفتری صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
پاسخ صحیح:
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0 پاسخ صحیح
مفهوم ارزش دفتری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر درخصوص ارزش دفتری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم ارزش دفتری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر درخصوص ارزش دفتری صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
پاسخ شما صحیح است
در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درابتدای تاسیس شرکت، مبنای تعیین ارزش دفتری و ارزش اسمی یکی است مگر آنکه انتشار سهام به صرف یا کسر صورت گرفته باشد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزش دفتری، ارزش تئوریک کل دارایی های شرکت است که سهام داران در زمان انحلال می توانند دریافت کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود یا زیان سرمایه‌ای حاصل کسر کردن ارزش دفتری از درآمد حاصل از فروش دارایی هاست. 0
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در ارزش دفتری تورم و نوسانات نرخ بهره نیز در نظر گرفته میشود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}