{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/28 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9707048
مهلت پاسخ: 1397/7/29 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان با نماد لبوتان در پایان معاملات چهارشنبه 2 آبان در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 75
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 167850
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 75
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 167850
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان با نماد لبوتان در پایان معاملات چهارشنبه 2 آبان در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 6840 تا 7440
پاسخ صحیح:
از 6840 تا 7440
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 2.89 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 5.49 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 12.87 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 24.67 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 76.30 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 75
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 167850
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان با نماد لبوتان در پایان معاملات چهارشنبه 2 آبان در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 6840 تا 7440
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 6840 تا 7440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 2.93 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 2.93
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 2.89 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 2.89 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 2.89
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 5.49 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 5.49 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 5.49
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 12.87 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 12.87 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 12.87
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 24.67 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 24.67 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 24.67
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 76.30 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 76.30 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 76.30
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 75
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 167850
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه صنعتی بوتان با نماد لبوتان در پایان معاملات چهارشنبه 2 آبان در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
از 6840 تا 7440
پاسخ شما صحیح است
از 6840 تا 7440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 2.93 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 8643 0
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 2.89 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 8042 تا 8642 0
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 5.49 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 7441 تا 8041 0
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 12.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 6840 تا 7440 0
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 24.67 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 6239 تا 6839 0
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 76.30 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 6238 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}