{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/25 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9707045
مهلت پاسخ: 1397/7/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد.
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد.
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
پاسخ صحیح:
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

در صورت بالا رفتن نسبت بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.شرکت دیگر قادر نیست در سال های بعد از طریق استقراض تامین مالی کند.در این صورت بهتر است اقدام به افزایش سرمایه نماید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0
پاسخ تشریحی :

در صورت بالا رفتن نسبت بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.شرکت دیگر قادر نیست در سال های بعد از طریق استقراض تامین مالی کند.در این صورت بهتر است اقدام به افزایش سرمایه نماید.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند؟

پاسخ شما صحیح است
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
پاسخ شما صحیح است
نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود شرکت از یک حالت با ثبات برخوردار باشد. 0
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بخاطر رکود بازار سهام، ضریب قیمت به سود هر سهم در حد پایینی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نسبت بدهی شرکت از حد متوسط و نرمال صنعت بیشتر شده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پیش بینی می کنند نرخ بازده سرمایه گذاریشان کمتر از نرخ سود بانکی باشد. 0
پاسخ تشریحی :

در صورت بالا رفتن نسبت بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.شرکت دیگر قادر نیست در سال های بعد از طریق استقراض تامین مالی کند.در این صورت بهتر است اقدام به افزایش سرمایه نماید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}