{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/25 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9707044
مهلت پاسخ: 1397/7/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مختلف نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند.
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است.
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مختلف نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
پاسخ صحیح:
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مختلف نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مختلف نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
پاسخ شما صحیح است
بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق با درآمد ثابت نوسان قیمتی زیادی نداشته و نقد شوندگی بالایی دارند. از جمله این اوراق می توان به اوراق بدهی دولتی اشاره کرد که ریسکی برابر صفر دارند. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذاری در مسکن از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب شده و رشد آن در مناطق مختلف ناهمگن است و رشد و افت قیمت متفاوت است. 0
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازار سکه و طلا یکی از بازارهای نقدشونده بوده و قیمت آن تابع عرضه و تقاضای بازار است. تنها عامل مستقیم تاثیرگذار در قیمت طلا، قیمت اونس جهانی است. 0
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از جمله مواردی که در سپرده گذاری در بانک ها باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان ارزش پول و تورم در طول مدت سپرده گذاری است و سود بانک باید به گونه‌ای باشد که هزینه تورم را پوشش دهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}