{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/24 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9707042
مهلت پاسخ: 1397/7/25 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به ترازنامه شرکت سرمایه گذاری پردیس سود انباشته به ازای هر سهم در پایان 1397/06/31 چه مقدار است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 532 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 532
گزینه {{1+1}}: 473 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 473
گزینه {{2+1}}: 394 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 394
گزینه {{3+1}}: 289 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 289
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ترازنامه شرکت سرمایه گذاری پردیس سود انباشته به ازای هر سهم در پایان 1397/06/31 چه مقدار است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
394
پاسخ صحیح:
394
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 532 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 473 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 394 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 289 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ترازنامه شرکت سرمایه گذاری پردیس سود انباشته به ازای هر سهم در پایان 1397/06/31 چه مقدار است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
394
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
394
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 532 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 532 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 532 0
گزینه {{1+1}}: 473 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 473 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 473 0
گزینه {{2+1}}: 394 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 394 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 394 0
گزینه {{3+1}}: 289 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 289 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 289 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ترازنامه شرکت سرمایه گذاری پردیس سود انباشته به ازای هر سهم در پایان 1397/06/31 چه مقدار است؟

پاسخ شما صحیح است
394
پاسخ شما صحیح است
394
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 532 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 532 0
گزینه {{1+1}}: 473 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 473 0
گزینه {{2+1}}: 394 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 394 0
گزینه {{3+1}}: 289 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 289 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}