{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/23 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9707041
مهلت پاسخ: 1397/7/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

روش های تامین مالی
سوال :

کدام گزینه درباره معایب تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه، صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند.
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود.
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد.
روش های تامین مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره معایب تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه، صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
پاسخ صحیح:
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
روش های تامین مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره معایب تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه، صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0
این سوال لغو شده است.

روش های تامین مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره معایب تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه، صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
پاسخ شما صحیح است
هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قراردادهای اوراق قرضه معمولا محدودیت هایی را در سایر فعالیت های شرکت ایجاد می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه سرمایه اوراق قرضه از هزینه سرمایه سهام ممتاز و سهام عادی بیشتر است. 0
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از آنجا که شرکت متعهد است اصل و بهره اوراق را در موعد مقرر بپردازد، ریسک ورشکستگی آن بالا می رود. 0
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اگر شرکت نتواند نرخ بازدهی معائل با نرخ بهره به دست آورد، اهرم مالی ایجاد شده باعث افت شدید سود سهام خواهد شد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}