{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/21 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9707037
مهلت پاسخ: 1397/7/22 - تا ساعت 16:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
سوال :

قیمت پایانی سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات چهارشنبه 25 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 76
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151285
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 76
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151285
سوال :

قیمت پایانی سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات چهارشنبه 25 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 3110 تا 3380
پاسخ صحیح:
از 3110 تا 3380
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 20.74 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 15.21 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 5.38 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 4.98 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 3.25 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 5.22 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 76
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151285
سوال :

قیمت پایانی سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات چهارشنبه 25 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3110 تا 3380
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 3110 تا 3380
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 20.74 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 20.74 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 20.74
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 15.21 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 15.21 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 15.21
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 5.38 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 5.38 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 5.38
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 4.98 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 4.98 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 4.98
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 3.25 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 3.25 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 3.25
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 5.22 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 5.22 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 5.22
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 76
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151285
سوال :

قیمت پایانی سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات چهارشنبه 25 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌‌
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
از 3110 تا 3380
پاسخ شما صحیح است
از 3110 تا 3380
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 20.74 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3923 0
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 15.21 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 3652 تا 3922 0
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 5.38 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 3381 تا 3651 0
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 4.98 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 3110 تا 3380 0
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 3.25 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 2839 تا 3109 0
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 5.22 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 2838 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}