{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/17 طراح سوال: مجتبی گلخواه کد سوال: 9707030
مهلت پاسخ: 1397/7/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟‌
"حداقل قیمت برای عرضه سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامله عمده به فرابورس اعلام می شود."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟‌
"حداقل قیمت برای عرضه سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامله عمده به فرابورس اعلام می شود."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟‌
"حداقل قیمت برای عرضه سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامله عمده به فرابورس اعلام می شود."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تعریف زیر مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟‌
"حداقل قیمت برای عرضه سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامله عمده به فرابورس اعلام می شود."

پاسخ شما صحیح است
قیمت پایه
پاسخ شما صحیح است
قیمت پایه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایه 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پیشنهادی 0
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت نظری 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}