{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/15 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9707028
مهلت پاسخ: 1397/7/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات
سوال :

کدام یک از موارد زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتها در بازار اول در تابلوی اصلی نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
قوانین و مقررات
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتها در بازار اول در تابلوی اصلی نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
پاسخ صحیح:
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0 پاسخ صحیح
قوانین و مقررات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتها در بازار اول در تابلوی اصلی نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0
این سوال لغو شده است.

قوانین و مقررات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از شرایط اختصاصی پذیرش شرکتها در بازار اول در تابلوی اصلی نیست؟

پاسخ شما صحیح است
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
پاسخ شما صحیح است
حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل شناوری سهام 20 0
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه 0
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های جاری 30 درصد 0
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}