{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/14 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9707026
مهلت پاسخ: 1397/7/15 - تا ساعت 16:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایاین سهام شرکت پاکدیس
سوال :

قیمت پایانی سهام پاکدیس با نماد غدیس در پایان معاملات چهارشنبه 18مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 77
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 144444
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100
پیش بینی قیمت پایاین سهام شرکت پاکدیس
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 77
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 144444
سوال :

قیمت پایانی سهام پاکدیس با نماد غدیس در پایان معاملات چهارشنبه 18مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پایینتر از 4100
پاسخ صحیح:
پایینتر از 4100
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 11.84 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 6.35 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 5.05 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 5.38 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 5.37 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 5.32 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایاین سهام شرکت پاکدیس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 77
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 144444
سوال :

قیمت پایانی سهام پاکدیس با نماد غدیس در پایان معاملات چهارشنبه 18مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایینتر از 4100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایینتر از 4100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 11.84 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 11.84 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 11.84
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 6.35 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 6.35 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 6.35
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 5.05 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 5.05 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 5.05
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 5.38 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 5.38 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 5.38
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 5.37 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 5.37 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 5.37
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 5.32 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 5.32 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 5.32
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایاین سهام شرکت پاکدیس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 77
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 144444
سوال :

قیمت پایانی سهام پاکدیس با نماد غدیس در پایان معاملات چهارشنبه 18مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
پایینتر از 4100
پاسخ شما صحیح است
پایینتر از 4100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 11.84 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 0
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 6.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4701 تا 4900 0
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 5.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4501 تا 4700 0
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 5.38 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4301 تا 4500 0
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 5.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4101 تا 4300 0
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 5.32 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}