{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/10 طراح سوال: احسان عبدویس کد سوال: 9707021
مهلت پاسخ: 1397/7/11 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

 یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بازارثانویه – بازاراولیه
پاسخ صحیح:
بازارثانویه – بازاراولیه
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازارثانویه – بازاراولیه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بازارثانویه – بازاراولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی کرده است. معاملات حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه بازارهایی داد و ستد می شود؟

پاسخ شما صحیح است
بازارثانویه – بازاراولیه
پاسخ شما صحیح است
بازارثانویه – بازاراولیه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار اولیه- بازار ثانویه 0
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بازار ثانویه- بازار ثانویه 0
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازاراولیه- بازار اولیه 0
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بازارثانویه – بازاراولیه 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}