{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/7 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9707014
مهلت پاسخ: 1397/7/8 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌   با نماد کروی در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 176425
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 176425
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌   با نماد کروی در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
5801 تا 6100
پاسخ صحیح:
5801 تا 6100
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 1.62 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 4.43 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 11.80 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 29.54 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 55.32 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 47.81 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 176425
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌   با نماد کروی در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
5801 تا 6100
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
5801 تا 6100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 1.62 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 1.62 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 1.62
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 4.43 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 4.43 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 4.43
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 11.80 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 11.80 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 11.80
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 29.54 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 29.54 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 29.54
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 55.32 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 55.32 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 55.32
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 47.81 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 47.81 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 47.81
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 176425
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌   با نماد کروی در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
5801 تا 6100
پاسخ شما صحیح است
5801 تا 6100
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 1.62 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 6700 0
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 4.43 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 6401 تا 6700 0
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 11.80 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 6101 تا 6400 0
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 29.54 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5801 تا 6100 0
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 55.32 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 5500 تا 5800 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 47.81 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 5500 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}