{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/7 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9707013
مهلت پاسخ: 1397/7/8 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گلتاش
سوال :

قیمت پایانی سهام گلتاش  با نماد شگل در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 170940
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گلتاش
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 170940
سوال :

قیمت پایانی سهام گلتاش  با نماد شگل در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
7800 تا 8350
پاسخ صحیح:
7800 تا 8350
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 2.02 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 3.16 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 8.06 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 29.70 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 51.8 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 86.16 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گلتاش
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 170940
سوال :

قیمت پایانی سهام گلتاش  با نماد شگل در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
7800 تا 8350
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
7800 تا 8350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 2.02 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 2.02 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 2.02
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 3.16 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 3.16 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 3.16
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 8.06 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 8.06 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 8.06
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 29.70 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 29.70 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 29.70
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 51.8 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 51.8 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 51.8
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 86.16 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 86.16 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 86.16
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گلتاش
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 170940
سوال :

قیمت پایانی سهام گلتاش  با نماد شگل در پایان معاملات چهارشنبه 11مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
‎"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

 

پاسخ شما صحیح است
7800 تا 8350
پاسخ شما صحیح است
7800 تا 8350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 2.02 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10000 0
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 3.16 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9451 تا 10000 0
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 8.06 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8901 تا 9450 0
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 29.70 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8351 تا 8900 0
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 51.8 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 7800 تا 8350 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 86.16 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 7800 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}