{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/2 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9707005
مهلت پاسخ: 1397/7/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اوراق تسهیلات مسکن
سوال :

کدام مورد صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند.
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است.
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود.
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
اوراق تسهیلات مسکن
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
پاسخ صحیح:
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0 پاسخ صحیح
اوراق تسهیلات مسکن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0
این سوال لغو شده است.

اوراق تسهیلات مسکن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
پاسخ شما صحیح است
هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در شعب بانک مسکن معامله نشده و در بازار فرابورس مورد معامله قرار میگیرند. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک تعیین قیمت در هر روز برآیند حجم معاملات و قیمت عرضه و تقاضا است. 0
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: درصورت اتمام اعتبار اوراق تسه، نماد معاملاتی بسته شده و وجوه پرداختی به دارنده آن پرداخت نمیشود. 0
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هرچه اوراق تسه جدیدتر باشد و از تاریخ اعتبار آن‌ها مدت بیشتری باقی مانده باشد، این اوراق به قیمت پایین تری معامله میشوند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}