{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/1 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9707003
مهلت پاسخ: 1397/7/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از شرکت های زیر از شرکت های دیگر متفاوت است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وبانک پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وبانک
گزینه {{1+1}}: وصندوق پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وصندوق
گزینه {{2+1}}: وصنعت پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وصنعت
گزینه {{3+1}}: وامید پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وامید
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از شرکت های زیر از شرکت های دیگر متفاوت است؟

پاسخ صحیح:
وصنعت
پاسخ صحیح:
وصنعت
پاسخها : ضریب تاثیر