{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/7/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9707001
مهلت پاسخ: 1397/7/3 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
سوال :

قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ با نماد کرازی در پایان معاملات یکشنبه15مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 182681
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500
پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 182681
سوال :

قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ با نماد کرازی در پایان معاملات یکشنبه15مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3161 تا 3380
پاسخ صحیح:
3161 تا 3380
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 2.01 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 4.71 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 6.83 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 12.97 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 25.21 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 37.05 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 182681
سوال :

قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ با نماد کرازی در پایان معاملات یکشنبه15مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3161 تا 3380
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3161 تا 3380
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 2.01 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 2.01 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 2.01
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 4.71 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 4.71 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 4.71
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 6.83 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 6.83 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 6.83
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 12.97 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 12.97 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 12.97
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 25.21 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 25.21 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 25.21
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 37.05 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 37.05 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 37.05
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 182681
سوال :

قیمت پایانی سهام كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ با نماد کرازی در پایان معاملات یکشنبه15مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
3161 تا 3380
پاسخ شما صحیح است
3161 تا 3380
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 2.01 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3380 0
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 4.71 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3161 تا 3380 0
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 6.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2941 تا 3160 0
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 12.97 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2721 تا 2940 0
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 25.21 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2720 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 37.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}