{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/31 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706053
مهلت پاسخ: 1397/7/1 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی در آخرین روز معاملات، لغو گردید.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا
سوال :

قیمت پایانی سهام توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا نماد کتوکادر پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 173096
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی در آخرین روز معاملات، لغو گردید.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 173096
سوال :

قیمت پایانی سهام توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا نماد کتوکادر پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 2.24 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 3.87 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 6.62 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 11.84 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 28.75 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 40.92 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی در آخرین روز معاملات، لغو گردید.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 173096
سوال :

قیمت پایانی سهام توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا نماد کتوکادر پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 2.24 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 2.24 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 2.24
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 3.87 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 3.87 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 3.87
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 6.62 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 6.62 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 6.62
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 11.84 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 11.84 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 11.84
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 28.75 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 28.75 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 28.75
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 40.92 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 40.92 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 40.92
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی در آخرین روز معاملات، لغو گردید.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 173096
سوال :

قیمت پایانی سهام توليدي و خدمات صنايع نسوز توكابا نماد کتوکادر پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 2.24 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5200 0
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 3.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 5001 تا 5200 0
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 6.62 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4801 تا 5000 0
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 11.84 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4601 تا 4800 0
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 28.75 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4400 تا 4600 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 40.92 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4400 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}